امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 346 سال 81 – خرید از فروشگاه های شاهد در مبادی ورودی کشور

بخشنامه 346 سال 81 – خرید از فروشگاه های شاهد در مبادی ورودی کشور

بخشنامه 346 سال 81 – خرید از فروشگاه های شاهد در مبادی ورودی کشور

خلاصه:

بخشنامه 346 – خرید از فروشگاه های شاهد در مبادی ورودی کشور 73/114/113/206596 1381/8/28

بخشنامه 346 سال 81 – خرید از فروشگاه های شاهد در مبادی ورودی کشور

بخشنامه 346 – خرید از فروشگاه های شاهد در مبادی ورودی کشور
تاریخ: 28/8/1381
شماره: 206596/113/114/73
مراتب پیشرو بخشنامه شماره 179658/113/114/73/203 مورخ 28/7/81 جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات به گمرک ابلاغ می گردد. بدیهی است ممنوعیت ورود یخچال – یخچال فریزر – فریزر – تلویزیون و رادیو ضبط ( به استثنای رادیو ضبط پرتابل) از فهرست کالا های مسافری به مسافران گذر مرزی و آن دسته از مسافران ورودی که از معافیت مسافری استفاده ننموده و در عوض قصد خرید از فروشگاه های شاهد در مبادی ورودی کشور را دارند تسری می یابد. لذا اقلام مذکور از فهرست اقلام قابل ورود به صورت موقت شرکت شاهد حذف می گردد.
 اخبار