امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه اردیبهشت سال 88 – عدم ترخیص کالاهای با عبارات مجهول فارسی و لاتین بر روی سربرگهای اسناد

بخشنامه اردیبهشت سال 88 – عدم ترخیص کالاهای با عبارات مجهول فارسی و لاتین بر روی سربرگهای اسناد

بخشنامه اردیبهشت سال 88 – عدم ترخیص کالاهای با عبارات مجهول فارسی و لاتین بر روی سربرگهای اسناد

خلاصه:

بخشنامه اردیبهشت سال 88 – عدم ترخیص کالاهای با عبارات مجهول فارسی و لاتین بر روی سربرگهای اسناد 29/2/1388 - 44136/113/213/73 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه اردیبهشت سال 88 – عدم ترخیص کالاهای با عبارات مجهول فارسی و لاتین بر روی سربرگهای اسناد

بخشنامه اردیبهشت سال 88 – عدم ترخیص کالاهای با عبارات مجهول فارسی و لاتین بر روی سربرگهای اسناد
تاریخ: 29/2/1388
شماره: 44136/113/213/73
احتراماً، بازگشت به نامه شماره 9776/620/5007358/9/165 مورخ 21/2/88 و با توجه به درج عبارات مجهول فارسی.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار