امروز
31 شهریور 1399 Sep 21 2020

بخشنامه اردیبهشت سال 94 - ارزش موتورسیکلت های نو چینی سال 2015 و قطعات وارداتی

بخشنامه اردیبهشت سال 94 - ارزش موتورسیکلت های نو چینی سال 2015 و قطعات وارداتی

بخشنامه اردیبهشت سال 94 - ارزش موتورسیکلت های نو چینی سال 2015 و قطعات وارداتی

خلاصه:

بخشنامه اردیبهشت سال 94 - ارزش موتورسیکلت های نو ساخت چین سال 2015 و قطعات وارداتی 6/2/1394 - 16438/24/12 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه اردیبهشت سال 94 - ارزش موتورسیکلت های نو چینی سال 2015 و قطعات وارداتی

بخشنامه اردیبهشت سال 94 - ارزش موتورسیکلت های نو ساخت چین سال 2015 و قطعات وارداتی
تاریخ: 6/2/1394
شماره: 16438/24/12
پیرو دستورالعمل شماره 257664/8174/204/24/579 مورخ 28/12/1392 در اجرای تبصره 6 قانون خودرو بر اساس مفاد صورتجلسه شماره ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار