امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه تیر سال 96 - سامانه متمرکز اتوماسیون اداری

بخشنامه تیر سال 96 - سامانه متمرکز اتوماسیون اداری

بخشنامه تیر سال 96 - سامانه متمرکز اتوماسیون اداری

خلاصه:

بخشنامه تیر سال 96 - پذیرش و پیگیری مکاتبات مراجعین از طریق سامانه متمرکز اتوماسیون اداری 21/4/1396 - 313374/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه تیر سال 96 - سامانه متمرکز اتوماسیون اداری

بخشنامه تیر سال 96 - پذیرش و پیگیری مکاتبات مراجعین از طریق سامانه متمرکز اتوماسیون اداری
تاریخ: 21/4/1396
شماره: 313374/96
پیرو بخشنامه های شماره 244346/114/73/414 مورخ 23/12/95 و 184563/95 مورخ 11/10/95 مبنی بر حذف کلیه اوراق و اسناد کاغذی در... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار