امروز
28 آبان 1398 Nov 19 2019

بخشنامه تیر سال 97 - لزوم شناسایی خدمت گیرندگان در گمرک

بخشنامه تیر سال 97 - لزوم شناسایی خدمت گیرندگان در گمرک

بخشنامه تیر سال 97 - لزوم شناسایی خدمت گیرندگان در گمرک

خلاصه:

بخشنامه تیر سال 97 - لزوم شناسایی خدمت گیرندگان در گمرک 🔹 تکلیف به هنگام نمودن و بروز رسانی اطلاعات خدمت گیرندگان و شناسایی اشخاص دارای اطلاعات ابرازی مغایر 🔸رفع مغایرت ظرف سه ماه 2/4/1397 - 359734/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه تیر سال 97 - لزوم شناسایی خدمت گیرندگان در گمرک

بخشنامه تیر سال 97 - لزوم شناسایی خدمت گیرندگان در گمرک
🔹 تکلیف به هنگام نمودن و بروز رسانی اطلاعات خدمت گیرندگان و شناسایی اشخاص دارای اطلاعات ابرازی مغایر
🔸رفع مغایرت ظرف سه ماه
تاریخ: 2/4/1397
شماره: 359734/97
با عنایت به مواد 33 و 34 دستورالعمل شناسایی خدمت گیرندگان در گمرک جمهوری اسلامی ایران مصوب مورخ 19/7/1390 دهمین جلسه شورایعالی مبارزه با پولشویی، موضوع.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار