امروز
28 شهریور 1398 Sep 19 2019

بخشنامه تیر سال 97 - لزوم ورود اطلاعات منطبق با اسناد در سامانه های جامع قضایی و امور گمرکی

بخشنامه تیر سال 97 - لزوم ورود اطلاعات منطبق با اسناد در سامانه های جامع قضایی و امور گمرکی

بخشنامه تیر سال 97 - لزوم ورود اطلاعات منطبق با اسناد در سامانه های جامع قضایی و امور گمرکی

خلاصه:

بخشنامه تیر سال 97 - لزوم ورود اطلاعات و درج میزان کالای انطباق یافته با اسناد مثبته گمرکی ابزاری در سامانه جامع قضایی و سامانه جامع امور گمرکی 9/4/1397 - 391167/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه تیر سال 97 - لزوم ورود اطلاعات منطبق با اسناد در سامانه های جامع قضایی و امور گمرکی

بخشنامه تیر سال 97 - لزوم ورود اطلاعات و درج میزان کالای انطباق یافته با اسناد مثبته گمرکی ابزاری در سامانه جامع قضایی و سامانه جامع امور گمرکی
تاریخ: 9/4/1397
شماره: 391167/97
پیرو بخشنامه های شماره 1480795 مورخ 27/12/1396 و 242811 مورخ 7/4/1396 موضوع درج میزان کالای انطباق یافته با اسناد مثبته گمرکی ابزاری در سامانه جامع.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار