امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

بخشنامه دی سال 91 – تغییر تعرفه اولویت بندی کالا

بخشنامه دی سال 91 – تغییر تعرفه اولویت بندی کالا

بخشنامه دی سال 91 – تغییر تعرفه اولویت بندی کالا

خلاصه:

بخشنامه دی سال 91 – تغییر تعرفه اولویت بندی کالا 5/10/1391 - 185172/91 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه دی سال 91 – تغییر تعرفه اولویت بندی کالا

بخشنامه دی سال 91 – تغییر تعرفه اولویت بندی کالا
تاریخ: 5/10/1391
شماره: 185172/91
به پیوست تصویر نامه شماره 2104018-91 مورخ 3/8/91 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بانضمام لیست ردیف تعرفه..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار