امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه سال 95 - بررسی و پیگیری پرونده های قاچاق کالا و ارز و اعلام دستورالعمل اجرایی جدید

بخشنامه سال 95 - بررسی و پیگیری پرونده های قاچاق کالا و ارز و اعلام دستورالعمل اجرایی جدید

بخشنامه سال 95 - بررسی و پیگیری پرونده های قاچاق کالا و ارز و اعلام دستورالعمل اجرایی جدید

خلاصه:

بخشنامه دی سال 95 - بررسی و پیگیری پرونده های قاچاق کالا و ارز و اعلام دستورالعمل اجرایی جدید 25/10/1395 - 194832/102/6 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه سال 95 - بررسی و پیگیری پرونده های قاچاق کالا و ارز و اعلام دستورالعمل اجرایی جدید

بخشنامه دی سال 95 - بررسی و پیگیری پرونده های قاچاق کالا و ارز و اعلام دستورالعمل اجرایی جدید
تاریخ: 25/10/1395
شماره: 194832/102/6
پیرو بخشنامه شماره 197800/102/6 مورخ 28/10/1393، بدینوسیله ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل، بررسی و پیگیری پرونده های قاچاق کالا و ارز به موجب بخشنامه حاضر،.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار