امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه آذر سال 94 - ترخیص کالا با کارت بازرگانی اجاره ای

بخشنامه آذر سال 94 - ترخیص کالا با کارت بازرگانی اجاره ای

بخشنامه آذر سال 94 - ترخیص کالا با کارت بازرگانی اجاره ای

خلاصه:

بخشنامه آذر سال 94 - ترخیص كالا با کارت بازرگانی اجاره ای 14/09/1394 - 174981/94/73/305 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه آذر سال 94 - ترخیص کالا با کارت بازرگانی اجاره ای

بخشنامه آذر سال 94 - ترخیص كالا با کارت بازرگانی اجاره ای
تاریخ: 14/09/1394
شماره: 174981/94/73/305                                                                                                             
با سلام و احترام – با عنایت به لزوم صیانت از حقوق دولت و جلوگیری از سوء استفاده از کارتهای بازرگانی موسوم به اجاره ای که برخی افراد نسبت به واردات کالا در پوشش کارتهای بازرگانی مزبور و در نتیجه موجب عدم شفافیت تجارت رسمی کشور و تضییع حقوق دولت از طریق فرار مالیاتی می گردند، و در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بویژه بند (17) پیرامون اصلاح نظام درآمدی دولت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، و در اجرای تبصره (4) بند (3) و بند (6) ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تأکیدات مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بند (5) ابلاغیه شماره 90784/60 مورخ 16/4/94 موضوع بخشنامه شماره 77535/94 مورخ 30/4/94 دفتر بازبینی و حسابرسی، شایسته است دستور فرمائید جهت ترخیص کالاهایی که به نام دارندگان کارتهای بازرگانی مظنون به اجاره ای اظهار گردیده ان و یا کارت بازرگانی آنها در این راستا ابطال گردیده است به شرح ذیل اقدام نمایند:
1- ضمن رعایت دقیق مفاد بخشنامه شماره 12787/536/11772/73/م مورخ 4/7/94 مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه و بخشنامه شماره 11449/3526/109/52/م مورخ 14/6/94 دفتر بازبینی و حسابرسی و پس از ارزیابی دقیق کالا و بازبینی دقیق اظهار نامه مربوطه حین ترخیص، کنترل عدم ثبت بدهی قطعیت یافته صاحب کالا (موضوع ماده 7 قانون امور گمرکی) و اخذ کلیه وجوه متعلقه و اخذ کلیه مجوزهای قانونی و مقرراتی و عدم ارائه هرگونه تسهیلات، با رعایت کلیه مقررات و ضوابط جاری، نسبت به انجام تشریفات گمرکی مربوطه اقدام نمایند.
2- در مواردی که کالا پس از ابطال کارت بازرگانی وارد و اظهار می گردد اقدام بند (1) منوط به رعایت شرایط مندرج در تبصره ماده (114) قانون امور گمرکی خواهد بود.
3- در مواردی که از نظر آن گمرک، ظن قوی واگذاری یا استفاده از کارتهای بازرگانی موسوم به اجاره ای (یک بار مصرف) وجود دارد، مراتب را همراه با دلایل و مستندات جهت بررسی شرایط اشخاص مزبور مندرج در ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه منعکس و رونوشتی هم به دفتر بازبینی و حسابرسی و دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد ارسال نمایند.
مسئولیت حسن انجام این دستورالعمل بر عهده ناظرین و مدیران کل محترم می باشد.  
فرود عسگری – معاون فنی و امور گمرکی
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار