امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه اسفند سال 96 - میزان کالای انطباق یافته با سند گمرکی ابرازی

بخشنامه اسفند سال 96 - میزان کالای انطباق یافته با سند گمرکی ابرازی

بخشنامه اسفند سال 96 - میزان کالای انطباق یافته با سند گمرکی ابرازی

خلاصه:

بخشنامه سال 96 - لزوم درج میزان کالای انطباق یافته با سند گمرکی ابرازی در پرونده های متشکله قاچاق و لزوم رعایت برخی نکات در این خصوص و تاکید بر درج در سامانه جامع امور گمرکی 27/12/1396 - 1480795/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه اسفند سال 96 - میزان کالای انطباق یافته با سند گمرکی ابرازی

بخشنامه اسفند سال 96 - لزوم درج میزان کالای انطباق یافته با سند گمرکی ابرازی در پرونده های متشکله قاچاق و لزوم رعایت برخی نکات در این خصوص و تاکید بر درج در سامانه جامع امور گمرکی
تاریخ: 27/12/1396
شماره: 1480795/96
با عنایت به بخشنامه های شماره 194832/102/6 مورخ 25/10/1395 و 84858/102/6 مورخ 10/5/1394 مقام محترم ریاست کل وقت و پیرو بخشنامه های شماره 242811/102/6 مورخ.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار