امروز
25 تیر 1399 Jul 15 2020

بخشنامه 25 سال 97 - ورود موقت و ورود قطعي انواع نخ و ضوابط اظهار انواع فرش ماشيني

بخشنامه 25 سال 97 - ورود موقت و ورود قطعي انواع نخ و ضوابط اظهار انواع فرش ماشيني

بخشنامه 25 سال 97 - ورود موقت و ورود قطعي انواع نخ و ضوابط اظهار انواع فرش ماشيني

خلاصه:

بخشنامه 25 سال 97 - الزام به اخذ استعلام از ازمايشگاه در خصوص ورود موقت و ورود قطعي انواع نخ از حيث (نمره، تعداد...) و همچنين ضوابط اظهار انواع فرش ماشيني 29/1/1397 - 75199/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 25 سال 97 - ورود موقت و ورود قطعي انواع نخ و ضوابط اظهار انواع فرش ماشيني

بخشنامه 25 سال 97 - الزام به اخذ استعلام از ازمايشگاه در خصوص ورود موقت و ورود قطعي انواع نخ از حيث (نمره، تعداد...) و همچنين ضوابط اظهار انواع فرش ماشيني
تاریخ: 29/1/1397
شماره: 75199/97
پیرو بخشنامه شماره 852160/96/203 مورخ 13/8/96، به پیوست تصویر نامه شماره 264923/60 مورخ 29/11/96 مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

 اخبار