امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه شهریور سال 97 - ارسال فهرست IPI موتور سیکلت های انژکتوری

بخشنامه شهریور سال 97 - ارسال فهرست IPI موتور سیکلت های انژکتوری

بخشنامه شهریور سال 97 - ارسال فهرست IPI موتور سیکلت های انژکتوری

خلاصه:

ارسال فهرست IPI موتور سیکلت های انژکتوری و میزان درصد ساخت داخل و خارج جهت محاسبه حقوق ورودی قطعات منفصله وارده در قالب فصل 98 کتاب مقررات صادرات و واردات 13/6/1397 - 699269/97/218/الف 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه شهریور سال 97 - ارسال فهرست IPI موتور سیکلت های انژکتوری

بخشنامه شهریور سال 97 - ارسال فهرست IPI موتور سیکلت های انژکتوری
ارسال فهرست IPI موتور سیکلت های انژکتوری و میزان درصد ساخت داخل و خارج جهت محاسبه حقوق ورودی قطعات منفصله وارده در قالب فصل 98 کتاب مقررات صادرات و واردات
تاریخ: 13/6/1397
شماره: 699269/97/218/الف
بپیوست تصویر نامه شماره 95355/60 مورخ 13/4/97 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به نامه شماره 18537 – 215 مورخ.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 

 
 اخبار