امروز
7 اسفند 1398 Feb 26 2020

بخشنامه شهریور سال 97 - شیوه نامه بازرسی از خودروها، اماکن و تشخیص موارد ظن قاچاق، جرایم و تخلفات

بخشنامه شهریور سال 97 - شیوه نامه بازرسی از خودروها، اماکن و تشخیص موارد ظن قاچاق، جرایم و تخلفات

بخشنامه شهریور سال 97 - شیوه نامه بازرسی از خودروها، اماکن و تشخیص موارد ظن قاچاق، جرایم و تخلفات

خلاصه:

بخشنامه شهریور سال 97 - شیوه نامه بازرسی از خودروها، اماکن و تشخیص موارد ظن قاچاق، جرایم و تخلفات 6/6/1397 - 667769/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه شهریور سال 97 - شیوه نامه بازرسی از خودروها، اماکن و تشخیص موارد ظن قاچاق، جرایم و تخلفات

بخشنامه شهریور سال 97 - شیوه نامه بازرسی از خودروها، اماکن و تشخیص موارد ظن قاچاق، جرایم و تخلفات
ارسال پیش نویس شیوه نامه بازرسی از خودروها، اماکن و تشخیص موارد ظن قاچاق، جرایم و تخلفات جهت بررسی و اعلام نظر
تاریخ: 6/6/1397
شماره: 667769/97
به پیوست تصویر پیش نویس شیوه نامه بازرسی از خودروها و اماکن و تشخیص موارد ظن به وقوع قاچاق و جرایم و تخلفات مرتبط، تهیه شده توسط ستاد مرکزی.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار