امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه شهریور سال 97 - لزوم رعایت ماده 11 مکرر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص کالاهای صادراتی

بخشنامه شهریور سال 97 - لزوم رعایت ماده 11 مکرر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص کالاهای صادراتی

بخشنامه شهریور سال 97 - لزوم رعایت ماده 11 مکرر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص کالاهای صادراتی

خلاصه:

بخشنامه شهریور سال 97 - لزوم رعایت ماده 11 مکرر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص کالاهای صادراتی 27/6/1397 - 765681/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه شهریور سال 97 - لزوم رعایت ماده 11 مکرر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص کالاهای صادراتی

بخشنامه شهریور سال 97 - لزوم رعایت ماده 11 مکرر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص کالاهای صادراتی
تاریخ: 27/6/1397
شماره: 765681/97
به پیوست تصویر نامه شماره 24359/100/97 مورخه 27/5/97 رییس کل محترم سازمان توسعه و تجارت ایران موضوع تاکید بر رعایت کامل ماده 11 مکرر آیین نامه اجرایی قانون.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار