امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه مرداد سال 97 – ضوابط ترخيص كالاهاي اولويت 4

بخشنامه مرداد سال 97 – ضوابط ترخيص كالاهاي اولويت 4

بخشنامه مرداد سال 97 – ضوابط ترخيص كالاهاي اولويت 4

خلاصه:

بخشنامه مرداد سل 97 – ضوابط ترخيص كالاهاي اولویت 4 20/5/1397 - 593995/97 👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉

بخشنامه مرداد سال 97 – ضوابط ترخيص كالاهاي اولويت 4

بخشنامه مرداد سال 97 – ضوابط ترخيص كالاهاي اولويت 4
اعلام شرایط جدید در خصوص ترخیص کالاهای گروه 4 مشمول ممنوعیت 1339 قلم
تاریخ: 20/5/1397
شماره: 593995/97
پیرو بخشنامه سریال 369383/98 مورخ 3/4/97 این مرکز در ارتباط ممنوعیت ورود کالاهای گروه چهارم و اعلام شرایط ترخیص کالاهای مشمول ممنوعیت 1339 قلم کالا، به پیوست.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار