امروز
30 تیر 1398 Jul 21 2019

بخشنامه پیروی 372 سال 95 – عوارض سموم تکنیکال و آماده مصرف

بخشنامه پیروی 372 سال 95 – عوارض سموم تکنیکال و آماده مصرف

بخشنامه پیروی 372 سال 95 – عوارض سموم تکنیکال و آماده مصرف

خلاصه:

بخشنامه پیروی 372 سال 95 – عوارض سموم تکنیکال و آماده مصرف 3/5/1395 81358/95

بخشنامه پیروی 372 سال 95 – عوارض سموم تکنیکال و آماده مصرف

بخشنامه پیروی 372 سال 95 – عوارض سموم تکنیکال و آماده مصرف
تاریخ: 3/5/1395
شماره: 81358/95
پیرو بند 2 بخشنامه شماره 48696/95/81 مورخ 18/3/95 و بخشنامه شماره 66498/95/123 مورخ 12/4/95 موضوع عوارض سموم تکنیکال و آماده مصرف،  لینک بخشنامهاخبار