امروز
15 مرداد 1399 Aug 5 2020

بخشنامه 1 سال 96 - ضوابط صدور فرآورده‌های نفتی شرکت توان شیمی طوس پویا

بخشنامه 1 سال 96 - ضوابط صدور فرآورده‌های نفتی شرکت توان شیمی طوس پویا

بخشنامه 1 سال 96 - ضوابط صدور فرآورده‌های نفتی شرکت توان شیمی طوس پویا

خلاصه:

بخشنامه 1 سال 96 - ضوابط صدور فرآورده‌های نفتی برای شرکت توان شیمی طوس پویا 5/1/1396 - 471/96

بخشنامه 1 سال 96 - ضوابط صدور فرآورده‌های نفتی شرکت توان شیمی طوس پویا

بخشنامه 1 سال 96 - ضوابط صدور فرآورده‌های نفتی برای شرکت توان شیمی طوس پویا
تاریخ: 5/1/1396
شماره: 471/96
با عنایت به تعداد 2 فقره اعلام جرم به شماره های 9389 و 9391 مربوط به شماره کوتاژهای 28853 و 29159 گمرک ماهیرود متعلق به شرکت توان شیمی طوس پویا اعلام می دارد:.... لینک بخشنامهاخبار