امروز
7 اسفند 1398 Feb 26 2020

بخشنامه 1 سال 97 - ضوابط واردات محصولات کشاورزی تراریخته

بخشنامه 1 سال 97 - ضوابط واردات محصولات کشاورزی تراریخته

بخشنامه 1 سال 97 - ضوابط واردات محصولات کشاورزی تراریخته

خلاصه:

بخشنامه 1 سال 97 - لزوم اخذ مجوز سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش جهاد کشاورزی در خصوص محصولات تراریخته 28/12/1396 - 1492335/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 1 سال 97 - ضوابط واردات محصولات کشاورزی تراریخته

بخشنامه 1 سال 97 - لزوم اخذ مجوز سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش جهاد کشاورزی در خصوص محصولات تراریخته
تاریخ: 28/12/1396
شماره: 1492335/96
به پیوست تصویر نامه شماره 278378/60 مورخ 15/12/96 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره....  لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار