امروز
30 تیر 1398 Jul 21 2019

بخشنامه 10 سال 96 - خروج محمولات صادراتی از محل ورود موقت و ورود قطعی از بازارچه‌های مرزی

بخشنامه 10 سال 96 - خروج محمولات صادراتی از محل ورود موقت و ورود قطعی از بازارچه‌های مرزی

بخشنامه 10 سال 96 - خروج محمولات صادراتی از محل ورود موقت و ورود قطعی از بازارچه‌های مرزی

خلاصه:

بخشنامه 10 سال 96 - تفویض اختیار پذیرش خروج محمولات صادراتی از محل ورود موقت و ورود قطعی از بازارچه‌های مرزی 21/1/1396 - 13531/96

بخشنامه 10 سال 96 - خروج محمولات صادراتی از محل ورود موقت و ورود قطعی از بازارچه‌های مرزی

بخشنامه 10 سال 96 - تفویض اختیار پذیرش خروج محمولات صادراتی از محل ورود موقت و ورود قطعی از بازارچه‌های مرزی
تاریخ: 21/1/1396
شماره: 13531/96
پیرو بخشنامه شماره 62991/92/143 مورخ 8/4/92 موضوع پذیرش اظهار محمولات صادرات عام در گمرکات داخلی جهت خروج از بازارچه های مرزی، در راستای تسریع و تسهیل روند صادرات کشور و کاهش تمرکز زدایی اعلام می دارد:... لینک بخشنامهاخبار