امروز
31 شهریور 1399 Sep 21 2020

بخشنامه 100 سال 96 - فروشگاه های آزاد

بخشنامه 100 سال 96 - فروشگاه های آزاد

بخشنامه 100 سال 96 - فروشگاه های آزاد

خلاصه:

بخشنامه 100 سال 96 - فروشگاه های آزاد 96/381464 - 1396/5/3

بخشنامه 100 سال 96 - فروشگاه های آزاد

بخشنامه 100 سال 96 - فروشگاه های آزاد
تاریخ: 3/5/1396
شماره: 381464/96
بخشنامه‌ گمرک ایران در خصوص ساماندهی وضعیت فعالیت فروشگاه های آزاد در مبادی مرزی و فرودگاه های کشورمرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران در بخشنامه ای لزوم  ساماندهی وضعیت فعالیت فروشگاه های آزاد در مبادی مرزی و فرودگاه های کشور را به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد .
در این بخشنامه آمده است : با توجه به مفاد مواد 92 تا 94 قانون امور گمرکی و 161 تا 168 آیین‌نامه اجرایی آن و نیز لزوم ساماندهی وضعیت فعالیت فروشگاه‌های آزادمستقر در مبادی مرزی و فرودگاه‌های کشور در چارچوب قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه، رعایت موارد زیر مورد تأکید قرار می‌گیرد:
 1) انجام دقیق تشریفات امور گمرکی کالای وارده و خارجه به فروشگاه‌های آزاد براساس مفاد مورد اشاره فوق مندرج در قانون امور گمرکی وآیین‌نامه اجرای آن، با استفاده از ظرفیت‌های موجود در سامانه جامع امور گمرکی.
 2) اجرای دقیق دستورالعمل شماره 118299‏/95‏/231 مورخ 29‏/6‏/95 این مرکز مبنی بر وحدت رویه در نحوه فعالیت فروشگاه‌های آزاد وچگونگی ورود و نوع کالاها مورد تأکید است.
3) از ارائه هرگونه خدمات به فروشگاه‌های آزاد فاقد قرارداد با گمرک جمهوری اسلامی ایران و یا فروشگاه‌های آزادی که به هردلیل هنوز موفق به تمدید قراردادهای قبلی نشده‌اند اکیداً خودداری گردد.
4) تایید وضعیت و تمدید قرارداد فروشگاه‌های آزاد موکول به ایفای تعهدات ایفا نشده آنها است.
5) از ورود موقت و فروش لوازم خانگی حجیم که قبلاً طی بخشنامه‌های مختلف به گمرکات اعلام گردیده در فروشگاه‌های مذکور خودداری گردد.
هم اکنون بر اساس قوانین و مقررات متعدد گمرک ایران 64  نوع معافیت گمرکی را در انجام تشریفات گمرکی انواع کالاها اعمال می کند .
 
 اخبار