امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 101 سال 96 - صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری

بخشنامه 101 سال 96 - صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری

بخشنامه 101 سال 96 - صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری

خلاصه:

بخشنامه 101 سال 96 - صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری 3/5/1396 - 376541/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 101 سال 96 - صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری

بخشنامه 101 سال 96 - اصلاحیه بخشنامه شماره 94 سال 96 در خصوص ضوابط صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری در سال ۱۳۹۶
تاریخ: 3/5/1396
شماره: 376541/96
پیرو بخشنامه شماره 342651/96 مورخ 27/4/96 به پیوست تصویرنامه شماره 1784/502/96 مورخ 26/4/96 دفتر مقررات و استاندارد های بازرگانی وزارت جهاد کشارزی مبنی بر.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار