امروز
25 تیر 1399 Jul 15 2020

بخشنامه 101 سال 97 – نحوه تشريفات گمرکی صادرات انواع فلزات

بخشنامه 101 سال 97 – نحوه تشريفات گمرکی صادرات انواع فلزات

بخشنامه 101 سال 97 – نحوه تشريفات گمرکی صادرات انواع فلزات

خلاصه:

بخشنامه 101 سال 97 – نحوه تشريفات گمرکی صادرات انواع فلزات 🔴 صادرات انواع فلزات صرفا توسط واحدهای تولید کننده یا نمایندگان رسمی امکان پذیر است. 5/4/1397 - 377618/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 101 سال 97 – نحوه تشريفات گمرکی صادرات انواع فلزات

بخشنامه 101 سال 97 – نحوه تشريفات گمرکی صادرات انواع فلزات
🔴 صادرات انواع فلزات صرفا توسط واحدهای تولید کننده یا نمایندگان رسمی امکان پذیر است.
تاریخ: 5/4/1397
شماره: 377618/97
به پیوست تصویر نامه شماره 60311/60 مورخ 3/3/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و نامه های پیروی شماره 77649/60 مورخ 24/3/97 و شماره 84798/60 مورخ 3/4/97 آن وزارتخانه منضم به.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

 اخبار