امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 102 سال 96 - صادرات اقلام قاچاق مکشوفه

بخشنامه 102 سال 96 - صادرات اقلام قاچاق مکشوفه

بخشنامه 102 سال 96 - صادرات اقلام قاچاق مکشوفه

خلاصه:

بخشنامه 102 سال 96 - صادرات اقلام قاچاق مکشوفه 3/5/1396 - 383132/96

بخشنامه 102 سال 96 - صادرات اقلام قاچاق مکشوفه

بخشنامه 102 سال 96 - دستورالعمل نحوه صادرات اقلام قاچاق مکشوفه موضوع تبصره 2 ماده 7 آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تاریخ: 3/5/1396
شماره: 383132/96
به پیوست تصویر نامه شماره 4236/95/ص مورخ 26/8/95 رییس محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منضم به «دستورالعمل نحوه صادرات اقلام قاچاق مکشوفه»..... لینک بخشنامهاخبار