امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 103 سال 96 - برگزاری جلسات مشترک در امر صادرات

بخشنامه 103 سال 96 - برگزاری جلسات مشترک در امر صادرات

بخشنامه 103 سال 96 - برگزاری جلسات مشترک در امر صادرات

خلاصه:

بخشنامه 103 سال 96 - تاکید بر برگزاری جلسات مشترک با حضور سازمان های همجوار فعال در امر صادرات و بررسی مشکلات احتمالی و رفع معضلات 3/5/1396 - 383252/96

بخشنامه 103 سال 96 - برگزاری جلسات مشترک در امر صادرات

بخشنامه 103 سال 96 - تاکید بر برگزاری جلسات مشترک با حضور سازمان های همجوار فعال در امر صادرات و بررسی مشکلات احتمالی و رفع معضلات
تاریخ: 3/5/1396
شماره: 383252/96
در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و نیل به اهداف عالی سازمان جهت تسریع و تسهیل امر صادرات، شایسته است ترتیبی اتخاذ نمایند تا به صورت منظم و در مقاطع ماهیانه،..... لینک بخشنامهاخبار