امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 105 سال 96 - کیسه ساکشن و لوازم مصرفی آن

بخشنامه 105 سال 96 - کیسه ساکشن و لوازم مصرفی آن

بخشنامه 105 سال 96 - کیسه ساکشن و لوازم مصرفی آن

خلاصه:

بخشنامه 105 سال 96 - معاف بودن کیسه ساکشن و لوازم مصرفی آن از مالیات بر ارزش افزوده 10/5/1396 - 417317/96

بخشنامه 105 سال 96 - کیسه ساکشن و لوازم مصرفی آن

بخشنامه 105 سال 96 - معاف بودن کیسه ساکشن و لوازم مصرفی آن از مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ: 10/5/1396
شماره: 417317/96
به پیوست تصویر نامه شماره 943/267/ص مورخ 19/4/96 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد. بر اساس مفاد نامه فوق الاشاره کیسه ساکشن.... لینک بخشنامهاخبار