امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 106 سال 96 - جداول پیوست کتاب مقررات صادرات و واردات

بخشنامه 106 سال 96 - جداول پیوست کتاب مقررات صادرات و واردات

بخشنامه 106 سال 96 - جداول پیوست کتاب مقررات صادرات و واردات

خلاصه:

بخشنامه 106 سال 96 - ارسال فایل مربوط به جداول پیوست کتاب مقررات صادرات و واردات 15/5/1396 - 434954/96

بخشنامه 106 سال 96 - جداول پیوست کتاب مقررات صادرات و واردات

بخشنامه 106 سال 96 - ارسال فایل مربوط به جداول پیوست کتاب مقررات صادرات و واردات
تاریخ: 15/5/1396
شماره: 434954/96
پیرو بخشنامه به شماره 268729/96/83 مورخ 13/4/96 موضوع 352 ردیف تغییرات جداول تعرفه در سال 1396، به پیوست نامه شماره 1022195/60 مورخ 1/5/96 دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به فایل مربوط به جداول پیوست کتاب مقررات و واردات جهت آگاهی و هرگونه بهره برداری ارسال می گردد...... لینک بخشنامهاخبار