امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 107 سال 96 - فهرست بروز شده مجوز ها

بخشنامه 107 سال 96 - فهرست بروز شده مجوز ها

بخشنامه 107 سال 96 - فهرست بروز شده مجوز ها

خلاصه:

بخشنامه 107 سال 96 - فهرست بروز شده مجوز ها 16/5/1396 - 439983/96

بخشنامه 107 سال 96 - فهرست بروز شده مجوز ها

بخشنامه 107 سال 96 - ارسال فایل بروز رسانی شده مجوزهای مورد نیاز در سال 96 و تاکید بر کنترل های مربوطه با توجه به منابع و مراجع ذکر شده و بخشنامه های صادره
تاریخ: 16/5/1396
شماره: 439983/96
پیرو بخشنامه شماره 67895/96/43 مورخ 24/2/96 موضوع ارسال فهرست بروز شده مجوز ها در سال 96 و 268729/96/83 مورخ 13/4/96 در خصوص تغییرات 352 ردیف تعرفه، به پیوست فایل بروز شده مجوز های مورد نیاز جهت ... لینک بخشنامهاخبار