امروز
11 خرداد 1399 May 31 2020

بخشنامه 108 سال 96 – ثبت سفارش عددی

بخشنامه 108 سال 96 – ثبت سفارش عددی

بخشنامه 108 سال 96 – ثبت سفارش عددی

خلاصه:

بخشنامه 108 سال 96 – ثبت سفارش عددی 96/27034 - 1396/2/4

بخشنامه 108 سال 96 – ثبت سفارش عددی

بخشنامه 108 سال 96 – ثبت سفارش عددی
تاریخ: 15/5/1396
شماره: 439412/96
به پیوست نامه شماره 27034/96 مورخ 4/2/96 اداره کل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص کالا هایی که به صورت عددی ثبت سفارش و اظهار می گردند، تعداد واحد کالا به طور دقیق در خانه شماره 41 اظهارنامه الکترونیکی، درج گردد.... لینک بخشنامه

 اخبار