امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 110 سال 96 - فهرست تکمیلی کالاهای مشمول ممنوعیت خرید خارجی

بخشنامه 110 سال 96 - فهرست تکمیلی کالاهای مشمول ممنوعیت خرید خارجی

بخشنامه 110 سال 96 - فهرست تکمیلی کالاهای مشمول ممنوعیت خرید خارجی

خلاصه:

بخشنامه 110 سال 96 - فهرست تکمیلی کالاهای مشمول ممنوعیت خرید خارجی 16/5/1396 - 445999/96

بخشنامه 110 سال 96 - فهرست تکمیلی کالاهای مشمول ممنوعیت خرید خارجی

بخشنامه 110 سال 96 - ابلاغ فهرست تكميلي کالاهای مشمول ممنوعیت خرید خارجی توسط دستگاههای دولتی
تاریخ: 16/5/1396
شماره: 445999/96
پیرو بخشنامه شماره ردیف 191 مورخ 8/6/94، به پیوست نامه شماره 19138/210/96 مورخ 18/4/96 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، منضم به تصویر مصوبه شماره 42839/ت 53786ه مورخ 15/4/96 هیأت محترم وزیران و نیز ... لینک بخشنامهاخبار