امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 112 سال 96 - لزوم تکمیل چک لیست کارشناسان

بخشنامه 112 سال 96 - لزوم تکمیل چک لیست کارشناسان

بخشنامه 112 سال 96 - لزوم تکمیل چک لیست کارشناسان

خلاصه:

بخشنامه 112 سال 96 - لزوم تکمیل چک لیست کارشناسان در سامانه جامع امور گمرکی توسط کارشناس 17/5/1396 - 447725/96

بخشنامه 112 سال 96 - لزوم تکمیل چک لیست کارشناسان

بخشنامه 112 سال 96 - لزوم تکمیل چک لیست کارشناسان در سامانه جامع امور گمرکی توسط کارشناس
تاریخ: 17/5/1396
شماره: 447725/96
نظر به لزوم تکمیل چک لیست کارشناسان در سامانه جامع امور گمرکی و لزوم صحت اطلاعات آن به پیوست تصویر نامه شماره 226644/96 مورخ 28/3/96 دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال و اعلام می دارد پس از..... لینک بخشنامهاخبار