امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 112 سال 97 - شناسایی و تعیین تکلیف انواع کامیون و کامیونت مشمول قانون متروکه و ضبطی

بخشنامه 112 سال 97 - شناسایی و تعیین تکلیف انواع کامیون و کامیونت مشمول قانون متروکه و ضبطی

بخشنامه 112 سال 97 - شناسایی و تعیین تکلیف انواع کامیون و کامیونت مشمول قانون متروکه و ضبطی

خلاصه:

بخشنامه 112 سال 97 - شناسایی و تعیین تکلیف انواع کامیون و کامیونت مشمول قانون متروکه و ضبطی 13/4/1397 - 416801/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 112 سال 97 - شناسایی و تعیین تکلیف انواع کامیون و کامیونت مشمول قانون متروکه و ضبطی

بخشنامه 112 سال 97 - شناسایی و تعیین تکلیف انواع کامیون و کامیونت مشمول قانون متروکه و ضبطی
تاریخ: 13/4/1397
شماره: 416801/97
به پیوست تصویر نامه شماره 52061 مورخ 29/3/97 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در خصوص شناسایی و تعیین تکلیف انواع کامیون (باری، کمپرسی و کشنده تریلر) و کامیونت مشمول.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار