امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 113 سال 96 - صدور مجوز های معافیت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت

بخشنامه 113 سال 96 - صدور مجوز های معافیت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت

بخشنامه 113 سال 96 - صدور مجوز های معافیت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت

خلاصه:

بخشنامه 113 سال 96 - صدور مجوز های معافیت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با کد های 10 رقمی بجای کد های 14 رقمی 17/5/1396 - 447233/96

بخشنامه 113 سال 96 - صدور مجوز های معافیت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت

بخشنامه 113 سال 96 - صدور مجوز های معافیت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با کد های 10 رقمی بجای کد های 14 رقمی
تاریخ: 17/5/1396
شماره: 447233/96
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 220342 مورخ 12/10/95 وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور کد 10 رقمی با نام " کد مجوز معافیت" برای هر درخواست معافیت صادر شده از سوی وزارت مذکور، ... لینک بخشنامهاخبار