امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

بخشنامه 113 سال 97 - حذف بند یک بخشنامه نحوه تعیین ارزش گمرکی از بخشنامه 408

بخشنامه 113 سال 97 - حذف بند یک بخشنامه نحوه تعیین ارزش گمرکی از بخشنامه 408

بخشنامه 113 سال 97 - حذف بند یک بخشنامه نحوه تعیین ارزش گمرکی از بخشنامه 408

خلاصه:

بخشنامه 113 سال 97 - حذف بند یک بخشنامه نحوه تعیین ارزش گمرکی از بخشنامه 408 🔶کلیه کالاهای وارداتی با رویه بانکی (ارز مبادله ای) به لحاظ بیش بود ارزش مورد بررسی دقیق قرار گیرد. 12/4/1397 - 416619/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 113 سال 97 - حذف بند یک بخشنامه نحوه تعیین ارزش گمرکی از بخشنامه 408

بخشنامه 113 سال 97 - حذف بند یک بخشنامه نحوه تعیین ارزش گمرکی از بخشنامه 408
🔶کلیه کالاهای وارداتی با رویه بانکی (ارز مبادله ای) به لحاظ بیش بود ارزش مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
تاریخ: 12/4/1397
شماره: 416619/97
پیرو بخشنامه 242889/95/1/24/408 مورخ 22/12/95 با عنایت به بند 5 تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 4353 مورخ 22/1/97 مبنی بر تک نرخی شدن ارز و اعمال نرخ ارز به طور یکسان برای.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار