امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 114 سال 96 - ارسال گزارشات تخلفات با مغایرت های شرکت های بازرسی یا آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد

بخشنامه 114 سال 96 - ارسال گزارشات تخلفات با مغایرت های شرکت های بازرسی یا آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد

بخشنامه 114 سال 96 - ارسال گزارشات تخلفات با مغایرت های شرکت های بازرسی یا آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد

خلاصه:

بخشنامه 114 سال 96 - ارسال گزارشات تخلفات با مغایرت های شرکت های بازرسی یا آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد به دفتر بررسی و تعیین تعرفه 17/5/1396 - 452557/96/72 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 114 سال 96 - ارسال گزارشات تخلفات با مغایرت های شرکت های بازرسی یا آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد

بخشنامه 114 سال 96 - ارسال گزارشات تخلفات با مغایرت های شرکت های بازرسی یا آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد به دفتر بررسی و تعیین تعرفه
تاریخ: 17/5/1396
شماره: 452557/96/72
پیرو بخشنامه شماره 101846/95/108/11/72/192 مورخ 2/6/95 (تصویر پیوست)؛ یکی از موضوعات مطروحه در جلسات هیأت ارزیاب سازمان ملی استاندارد، بررسی و اتخاذ ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار