امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 116 سال 96 - ترخیص قطعی ضایعات

بخشنامه 116 سال 96 - ترخیص قطعی ضایعات

بخشنامه 116 سال 96 - ترخیص قطعی ضایعات

خلاصه:

بخشنامه 116 سال 96 - ترخیص قطعی ضایعات 96/459501 - 1396/5/18

بخشنامه 116 سال 96 - ترخیص قطعی ضایعات

بخشنامه 116 سال 96 - چگونگی ترخیص قطعی ضایعات حاصل از مواد اولیه ورود موقت جهت پردازش (به میزان مندرج در کیل مصرف اعلام شده از سوی وزارتخانه ذیربط)
تاریخ: 18/05/1396
شماره: 459501/96
با توجه به استعلام مکرر گمرکات اجرایی در خصوص چگونگی ترخیص قطعیی ضایعات حاصل از مواد اولیه ورود موقت جهت پردازش (به میزان مندرج در کیل مصرف اعلام از سوی وزارتخانه ذیربط) و مطابق بررسی انجام شده و اسستعلام صورت گرفته از مرکز محترم واردات و امور مناطق آزاد و ویژه، ضمن ارسال تصویر جوابیه شماره 357224/96 مورخ 31/04/96 آن مرکز و به منظور ایجاد رویه در این خصوص اعلام می دارد:

  1. مستفاد از تبصره 2 ماده 86 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، جهت ترخیص قطعی ضایعات اشاره شده لازم است ذینفع حقوق ورودی متعلقه را بر اساس مأخذ و ارزش ضایعات پررداخت نماید.
  2. مطابق با ماده 79 آیین نامه اجرا قانن امور گمرکی، در محاسبه حقوق ورودیمتعلقه لازم است مأخذ و ارزش ضایعات بر اساس زمان اظهار ورود موقت، برابری نرخ ارز درزمان تبدیل به قطعی و نیز مالیات بر ارزش افزوده به مأخذ زمان اظهار ورود موقت ملاک عمل قرار گیرد.
  3. مراتب اشاره شده شامل مواردی است که ینفع صرفاً نسبت به تولید محصول و صادرات آن اقدام نموده و متقاضی ترخیص قطعی ضاییعات اشاره شده (دارای ارزش تجاری) باشد. بدهی است در صورت تولید و صادرات بخشی از محصول تولیدی، ایین بخشنامه شامل ضایعات بدست آمده از همان بخش کالای تولیدی صادر شده گردیده و چنانچه از محل مواد اولیه ورود موقت، صادراتی انجام نشده باشد، اختتام پرونده منوط به انجام تشریفات تبدیل به قطعی مطابق ماده 87 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرک و پس از اخذ مجوز های لازم و با رعایت سایر مقررات خواهد بود.
لذا دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب به نحو مقتضی به واحد های تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند. ... لینک بخشنامه
 اخبار