امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 116 سال 97 - شرايط صادرات انواع فلزات

بخشنامه 116 سال 97 - شرايط صادرات انواع فلزات

بخشنامه 116 سال 97 - شرايط صادرات انواع فلزات

خلاصه:

بخشنامه 116 سال 97 - شرايط صادرات انواع فلزات صدور مجوز صادرات انواع فلزات بصورت سیستمی لزوم اخذ تاییدیه سیستمی جهت صادرات عدم پذیرش مجوز های فیزیکی 16/4/1397 - 428230/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 116 سال 97 - شرايط صادرات انواع فلزات

بخشنامه 116 سال 97 - شرايط صادرات انواع فلزات

  • صدور مجوز صادرات انواع فلزات بصورت سیستمی
  • لزوم اخذ تاییدیه سیستمی جهت صادرات
  • عدم پذیرش مجوز های فیزیکی
تاریخ: 16/4/1397
شماره: 428230/97
پیرو بخشنامه شماره 377618/97/101 مورخ 5/4/97 موضوع شرایط صادرات انواع فلزات اعلام می دارد:با عنایت به وصول.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار