امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 117 سال 96 - فهرست کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری سال ۱۳۹۶

بخشنامه 117 سال 96 - فهرست کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری سال ۱۳۹۶

بخشنامه 117 سال 96 - فهرست کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری سال ۱۳۹۶

خلاصه:

بخشنامه 117 سال 96 - ابلاغ فهرست کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری در سال ۱۳۹۶ 18/5/1396 - 453340/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 117 سال 96 - فهرست کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری سال ۱۳۹۶

بخشنامه 117 سال 96 - ابلاغ فهرست کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری در سال ۱۳۹۶
تاریخ: 18/5/1396
شماره:453340/96
به پیوست فهرست کالا های صادراتی مشمول استاندارد اجباری (با اعمال آخرین اصلاحات از جمله تغییرات مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1396) جهت ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار