امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 117 سال 96 - ممنوعیت واردات سگ و گربه

بخشنامه 117 سال 96 - ممنوعیت واردات سگ و گربه

بخشنامه 117 سال 96 - ممنوعیت واردات سگ و گربه

خلاصه:

بخشنامه 117 سال 96 - ممنوعیت واردات سگ و گربه به جز موارد خاص 117/21/96 - 1396/1/28 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 117 سال 96 - ممنوعیت واردات سگ و گربه

بخشنامه 117 سال 96 - ممنوعيت واردات سگ و گربه به جز موارد خاص
تاریخ: 28/1/1396
شماره: 96/21/117
احتراماً با عنایت به بند 5 مندرجات ذیل یادداشت فصل یک کتاب مقررات صادرات و واردات ورود سگ و گربه به کشور ممنوع است مگر.... لینک بخشنامه      
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 

 اخبار