امروز
28 شهریور 1398 Sep 19 2019

بخشنامه 118 سال 97 - نحوه ارزشگذاری پارچه های وارداتی در سیستم تعیین ارزش TSC

بخشنامه 118 سال 97 - نحوه ارزشگذاری پارچه های وارداتی در سیستم تعیین ارزش TSC

بخشنامه 118 سال 97 - نحوه ارزشگذاری پارچه های وارداتی در سیستم تعیین ارزش TSC

خلاصه:

بخشنامه 118 سال 97 - نحوه ارزشگذاری پارچه های وارداتی بر اساس نوع جنس، بافت، گرماژ و ...‌.در سیستم تعیین ارزش (TSC) 19/4/1397 - 445509/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 118 سال 97 - نحوه ارزشگذاری پارچه های وارداتی در سیستم تعیین ارزش TSC

بخشنامه 118 سال 97 - نحوه ارزشگذاری پارچه های وارداتی بر اساس نوع جنس، بافت، گرماژ و ...‌.در سیستم تعیین ارزش (TSC)
تاریخ: 19/4/1397
شماره: 445509/97
نظر به اینکه ارزش کلیه پارچه ها که در فصول 50 تا 60 کتاب مقررات صادرات و واردات طبقه بندی می گردد، بر اساس نوع جنس، بافت، گراماژ و ... در سیستم تعیین ارزش (TSC) به ثبت رسیده است لذا.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار