امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 121 سال 97 - فاصله زمانی یک ماهه قابل قبول بین پروفرما و ثبت سفارش

بخشنامه 121 سال 97 - فاصله زمانی یک ماهه قابل قبول بین پروفرما و ثبت سفارش

بخشنامه 121 سال 97 - فاصله زمانی یک ماهه قابل قبول بین پروفرما و ثبت سفارش

خلاصه:

بخشنامه 121 سال 97 - حداکثر فاصله زمانی قابل قبول بین پروفرما و ثبت سفارش یک ماه است. 🔹 ملاک رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی تاریخ پروفرما می باشد. 23/4/1397 - 459633/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 121 سال 97 - فاصله زمانی یک ماهه قابل قبول بین پروفرما و ثبت سفارش

بخشنامه 121 سال 97 - حداکثر فاصله زمانی قابل قبول بین پروفرما و ثبت سفارش یک ماه است.
🔹 ملاک رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی تاریخ پروفرما می باشد.
تاریخ: 23/4/1397
شماره: 459633/97
با عنایت به نوسان قیمت انواع کالاهای بورسی و کشاورزی نظیر آهن آلات، چای و .... و از آنجاییکه طبق مفاد مواد 13 و 14 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ملاک رسیدگی به.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 اخبار