امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

بخشنامه 122 سال 94 – ممنوعیت واردات کالا و محصولات فرهنگی و صنایع دستی

بخشنامه 122 سال 94 – ممنوعیت واردات کالا و محصولات فرهنگی و صنایع دستی

بخشنامه 122 سال 94 – ممنوعیت واردات کالا و محصولات فرهنگی و صنایع دستی

خلاصه:

بخشنامه 122 سال 94 – ممنوعیت واردات کالا و محصولات فرهنگی و صنایع دستی 23/4/1394 - 74493/94 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 122 سال 94 – ممنوعیت واردات کالا و محصولات فرهنگی و صنایع دستی

بخشنامه 122 سال 94 – ممنوعیت واردات کالا و محصولات فرهنگی و صنایع دستی
تاریخ: 23/4/1394
شماره: 74493/94
پیرو بخشنامه شماره 241460/93/73/536 مورخ 27/12/93 در اجرای بند ک تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور به پیوست تصویر مصوبه شماره.....  لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار