امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 125 سال 96 – شرایط ورود تخم مرغ

بخشنامه 125 سال 96 – شرایط ورود تخم مرغ

بخشنامه 125 سال 96 – شرایط ورود تخم مرغ

خلاصه:

بخشنامه 125 سال 96 – شرایط ورود تخم مرغ 24/5/1396 - 482549/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 125 سال 96 – شرایط ورود تخم مرغ

بخشنامه 125 سال 96 – شرایط ورود تخم مرغ
تاریخ: 24/5/1396
شماره: 482549/96
ضمن ارسال تصویر مصوبه 58671/ت/4559 ه مورخ 16/5/96 هیأت محترم وزیران در خصوص شرایط وود تخم مرغ با ماخذ %5 به شرح ذیل:..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار