امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 127 دفتر واردات سال 96 - اختلاف وزن اظهارنامه هاي بانكي و غير بانكي

بخشنامه 127 دفتر واردات سال 96 - اختلاف وزن اظهارنامه هاي بانكي و غير بانكي

بخشنامه 127 دفتر واردات سال 96 - اختلاف وزن اظهارنامه هاي بانكي و غير بانكي

خلاصه:

بخشنامه 127 دفتر واردات سال 96 - اختلاف وزن اظهارنامه هاي بانكي و غير بانكي 24/5/1396 - 483111/96

بخشنامه 127 دفتر واردات سال 96 - اختلاف وزن اظهارنامه هاي بانكي و غير بانكي

بخشنامه 127 دفتر واردات سال 96 - اختلاف وزن اظهارنامه هاي بانكي و غير بانكي
تاریخ: 24/5/1396
شماره: 483111/96
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 1344006/96 مورخ 3/5/96 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص فرایند رفع تعهد ارزی واردات کالا و با توجه به مشکات مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن اظهارنامه های وارداتی،...  لینک بخشنامه
 اخبار