امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 131 سال 95 – فرایند اجرای طرح کارشناس متمرکز

بخشنامه 131 سال 95 – فرایند اجرای طرح کارشناس متمرکز

بخشنامه 131 سال 95 – فرایند اجرای طرح کارشناس متمرکز

خلاصه:

بخشنامه 131 سال 95 - فرایند اجرای طرح کارشناس متمرکز 95/68678 - 1395/4/14

بخشنامه 131 سال 95 – فرایند اجرای طرح کارشناس متمرکز

بخشنامه 131 – فرایند اجرای طرح کارشناس متمرکز
تاریخ: 14/4/1395
شماره: 68678/95
پیرو بخشنامه های شماره 144435/94/251 – 3/8/94 و 204936/94/370 – 29/10/94 و 211940/144435/23/381 – 7/11/94 و 244222/94/73/430 – 19/12/93 و 61469/95 – 5/4/95 موضوع فرایند اجرای طرح کارشناس متمرکز و با عنایت به ادغام کلیه سالنهای ارزیابی گمرکات اجرایی کل کشور و متمرکز نمودن آن در یک سالن ارزیابی و اینکه طرح کارشناس متمرکز در کلیه گمرکات کشور که دارای رویه واردات قطعی بوده اجرایی و عملیاتی گردیده است به منظور وحدت رویه و تقویت بازدهی طرح موصوف و مشخص نمودن وظایف معاونتهای گمرک ایران در خصوص مراجعه گمرکات اجرایی در صورت بروز مشکل مواردی به شرح ذیل جهت اجرا ابلغ می گردد: ... لینک بخشنامه
 اخبار