امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 132 سال 96 – فهرست کالا و تعرفه های مشمول اخذ مجوز جهت واردات مواد مخرب لایه اوزن

بخشنامه 132 سال 96 – فهرست کالا و تعرفه های مشمول اخذ مجوز جهت واردات مواد مخرب لایه اوزن

بخشنامه 132 سال 96 – فهرست کالا و تعرفه های مشمول اخذ مجوز جهت واردات مواد مخرب لایه اوزن

خلاصه:

بخشنامه 132 سال 96 – فهرست کالا و تعرفه های مشمول اخذ مجوز جهت واردات مواد مخرب لایه اوزن 4/6/1396 - 539099/96

بخشنامه 132 سال 96 – فهرست کالا و تعرفه های مشمول اخذ مجوز جهت واردات مواد مخرب لایه اوزن

بخشنامه 132 سال 96 – فهرست کالا و تعرفه های مشمول اخذ مجوز جهت واردات مواد مخرب لایه اوزن
تاریخ: 4/6/1396
شماره: 539099/96
به پیوست تصویر نامه شماره 16797/96 مورخ 28/4/96 سازمان حفاظت محیط زیست منضم به آخرین فهرست کالاها و تعرفه های مشمول اخذ مجوز جهت واردات مواد مخرب لایه اوزن ...لینک بخشنامهاخبار