امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 133 سال 96 - کارشناسان واردات

بخشنامه 133 سال 96 - کارشناسان واردات

بخشنامه 133 سال 96 - کارشناسان واردات

خلاصه:

بخشنامه 133 سال 96 - کارشناسان واردات 96/549423 1396/6/6

بخشنامه 133 سال 96 - کارشناسان واردات

بخشنامه 133 سال 96 – اعطای دسترسی اعمال تغییرات در واحد های کاری کارشناسان واردات (متمرکز)
تاریخ: 6/6/1396
شماره: 549423/96
با توجه به دستور ریاسست محترم وقت گمرک جمهوری اسلامی ایران در هامش گزارش شماره 2584824 مورخ 13/4/96 این مرکز و تصویب شورای فناوری ارتباطات و اطلاعات، ...
لینک بخشنامهاخبار