امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 136 سال 94 - کالا های تجاری، مسافری در مناطق آزاد و اقتصادی

بخشنامه 136 سال 94 - کالا های تجاری، مسافری در مناطق آزاد و اقتصادی

بخشنامه 136 سال 94 - کالا های تجاری، مسافری در مناطق آزاد و اقتصادی

خلاصه:

بخشنامه 136 سال 94 - کالا های تجاری، مسافری در مناطق آزاد و اقتصادی 73/323 1394/5/4

بخشنامه 136 سال 94 - کالا های تجاری، مسافری در مناطق آزاد و اقتصادی

بخشنامه 136 سال 94 - دستورالعمل جامع در خصوص اجرای مقررات مربوط به کالاهای تجاری، مسافری و ورود کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و چگونگی اعمال معافیت های مربوطه
تاریخ: 24/5/1394
شماره: 323/73
به منظور یکسان سازی و ایجاد یکپارچگی در اجرای مقررات مربوط به کالا های تجاری، مسافری و ورود کالا های تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موضوع مواد 15 و 16 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و 11 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و بند ب ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه، همچنین مفاد مصوبه شماره 31639/ت 48003ک مورخ 20/2/91 وزیران محترم عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (تصاویر پیوست) شیوه نامه ذیل تهیه و جهت اجرا ابلاغ می گردد:... لینک بخشنامهاخبار