امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 136 سال 96 - چگونگی اخذ عوارض سیگار و محصولات دخانی

بخشنامه 136 سال 96 - چگونگی اخذ عوارض سیگار و محصولات دخانی

بخشنامه 136 سال 96 - چگونگی اخذ عوارض سیگار و محصولات دخانی

خلاصه:

بخشنامه 136 سال 96 - چگونگی اخذ عوارض سیگار و محصولات دخانی 8/6/1396 - 562369/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 136 سال 96 - چگونگی اخذ عوارض سیگار و محصولات دخانی

بخشنامه 136 سال 96 - چگونگی اخذ عوارض سیگار و محصولات دخانی
تاریخ: 8/6/1396
شماره: 562369/96
پیرو بخشنامه 9 مورخ 21/1/96 مورخ 6/3/96 به پیوست تصویر نامه شماره 43668/50719 مورخ 17/4/96 دبیر محترم هیئت دولت منضم به تصویر نامه شماره 40511/26642 مورخ 11/4/96 معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

 اخبار