امروز
28 شهریور 1398 Sep 19 2019

بخشنامه 136 سال 97 - ضوابط صادرات محصولات فرعی جنگل و مرتع و گیاهان دارویی و صنعتی

بخشنامه 136 سال 97 - ضوابط صادرات محصولات فرعی جنگل و مرتع و گیاهان دارویی و صنعتی

بخشنامه 136 سال 97 - ضوابط صادرات محصولات فرعی جنگل و مرتع و گیاهان دارویی و صنعتی

خلاصه:

بخشنامه 136 سال 97 - ضوابط صادرات محصولات فرعی جنگل و مرتع و گیاهان دارویی و صنعتی 31/4/1397 - 495453/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 136 سال 97 - ضوابط صادرات محصولات فرعی جنگل و مرتع و گیاهان دارویی و صنعتی

بخشنامه 136 سال 97 - ضوابط صادرات محصولات فرعی جنگل و مرتع و گیاهان دارویی و صنعتی
تاریخ: 31/4/1397
شماره: 495453/97
به پیوست تصویر نامه شماره 8985/1/97 مورخ 10/4/1397 سازمان جنگلها مرتع و آبخیز داری وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ضوابط صادرات محصولات فرعی جنگل و.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار