امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 138 سال 96 - مبنی بر محاسبه و دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی

بخشنامه 138 سال 96 - مبنی بر محاسبه و دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی

بخشنامه 138 سال 96 - مبنی بر محاسبه و دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی

خلاصه:

بخشنامه 138 سال 96 - محاسبه و دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی فقط یکبار و در انتهای زنجیره تولید و توزیع 8/6/1396 - 563838/96

بخشنامه 138 سال 96 - مبنی بر محاسبه و دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی

بخشنامه 138 سال 96 - محاسبه و دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی فقط یکبار و در انتهای زنجیره تولید و توزیع
تاریخ: 8/6/1396
شماره: 563838/96
به پیوست تصویر نامه شماره 1102/269/ص مورخ 7/5/96 و 865/260/ص مورخ 13/4/96 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، مبنی بر محاسبه و دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، ... لینک بخشنامهاخبار